ДБФП BG16RFOP002-2.073-23320-C01

„Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

 

МАЙ СТОРИ ТРАВЕЛ ЕООД спечели проект по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19

 

 

Габрово, 19 януари 2021 г. МАЙ СТОРИ ТРАВЕЛ ЕООД изпълнява договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.073-23320-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по процедура BG16RFOP002-2.073 „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (ОПИК), съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие.

 

С изпълнението на проекта ще се осигури оперативен капитал за дружеството за справяне с последиците от пандемията COVID-19 и ще се постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и и стабилност на работните места.

 

Общият бюджет на проекта е на стойност 4 576 лева, които представляват 100% безвъзмездна финансова помощ и от които 3 889.60 лв. са средства от Европейския фонд за регионално развитие, а 686.40 лв. са национално финансиране.

 

Крайният срок за изпълнение на проекта е 18 април 2021 г.

www.eufunds.bg

“Този документ е създаден с финансовата подкрепана Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от МАЙ СТОРИ ТРАВЕЛ ЕООД и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.“